Nettet 6.-7. trinn

Nettet 6.-7. trinn

Kompetansemål innan 7. trinn i samfunnsfag: eleven skal kunne reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser.

Start med å sjå denne filmen på begge trinna. Lat elevane snakke saman etter filmen om kva dei la merke til. Kvifor var det slik at barn hadde større sjanse til å gjere dumme ting på nett?

 

Vel så ei eller fleire av desse oppgåvene:

 

a) Påverknad

Ein influensar er ein som nyttar ulike sosiale media til å påverke andre. Nokon av desse er gode rollemodellar som står for sunne verdiar og haldningar – kan de kome på nokon slike? Kom med forslag/eksempel og sei kvifor dette er ein positiv influensar.

 

Del klassa inn i grupper og la dei velje ein verdi dei synes er viktig. Gruppa skal planlegge eit innslag på om lag 30 sekund der dei fremmer denne verdien som om dei var influensarar.

Vel først ein verdi de skal påverke til:

 • Snakk like fint å hyggelig til deg sjølv som du ville snakka til ein god venn

 • Ta vare på seg sjølv og andre på nett

 • Bli flink i spill, men husk å vere snill

 

Korleis få fram verdien i ein minifilm:

 • Kva plattform/sosialt media ville de brukt?
 • Kvar skal det filmast?
 • Kven skal snakke?
 • Kva blir sagt?
 • Musikk i bakgrunnen?
 • Dans?
 • Utfordring/Challenge?
 • #?
 • Korleis få mange treff?

La gruppene presentere forslaga sine om dei vil. Gjerne rollespel dei om mogleg. Kva gjer dette til ein god påverknadsfilm?

 

 

b) Kva vi deler om oss sjølv

Sjå denne filmen frå Utdanningsdirektoratet om kva ein vil andre skal sjå om seg sjølv

Kva er lurt å dele om seg sjølv og til kven? Lag ein strek på midten av tavla/ark med "lurt" på eine sida og "ikkje så lurt" på andre. Fyll inn elevane sine forslag. Be dei eventuelt grunngje forslaga sine.

Sjå desse to filmane frå NRK om nakenbilde:  «Å bli bedt om å sende nakenbilder» og "Unge får tilsendt nakenbilder"

 

Oppgåve:

La elevane drøfte desse eksempla i grupper og oppsummer i klassa. Er dette lov? Er det lurt? Kvifor – kvifor ikkje?

 1. Thomas er 11 år. Han får eit tilsendt eit bilde frå ein kamerat som viser ei jente med berre undertøy som held ein banan. Han kjenner ikkje jenta, men bildet er litt morsamt så han lagrar det på telefonen sin, og sender det vidare til to kompisar.
 1. Sofie er 11 år. Fleire ho kjenner har lagt ut bilde av seg sjølv som er litt utfordrande der dei berre har på bh, eller har våt t-skjorte. Dei får skikkelig mange likes og kommentarar. Ho tek eit av seg sjølv og skal til å legge det ut.
 1. Anton er 12 år. Han har blitt litt kjent med ei jente som er 13 på nett i det siste, og ho har sendt han fleire fine bilde av seg sjølv der ho er veldig søt. Dei fleste med bh, men også eitt utan. Han har sendt nokre av seg sjølv også, men no vil ho ha eit som er meir sexy – helst utan klede. 

 

c) Nettovergrep

Nettovergrep er når ein blir kjent med nokon på nett som etter kvart lokkar, lurer, presser eller truer til seg møter, bilde, film eller anna der ein må gjere seksuelle ting.

Start med å sjå filmen "Møtet" frå Utdanningsdirektoratet der ein gut går med på å møte ein nettvenn han ikkje veit kven er:

 

Kva burde han gjort annleis?

 

Bruk det digitale opplegget på jegvet.no. Sjå filmane  og gjer oppgåvene

Lær eventuelt å ta skjermbilde for å sikre bevis

Sjå gjerne "Leirbålet" frå Utdanningsdirektoratet som oppsummering til slutt. 

 

Sjå gjerne denne filmen om det å oppleve vonde hendingar på nett. Den gir tips om ein app, men den framhever også kor viktig det er å snakke med vaksne. "Om NettOpp" frå RKBU Nord

 

Andre ressursar de kan bruke:

SID TV 2019: 'Surf' feat. Christian Foley - film for 11-14 year olds frå UK Safer Internet Centre

Til toppen