Livet&Sånn

Livet&Sånn

Møre og Romsdal fylkeskommune vart med i dette programmet i 2019 og har fokus på innanforskap, barn og unge si psykiske helse og rusførebygging. Livet&Sånn vert støtta av Møre og Romsdal fylkeskommune med 1,5 million kroner i fem år, og starta arbeidet januar 2020.  

Livet&Sånn skal utvikle og implementere universalførebyggande tiltak. Tiltaka skal gjennomførast som opplæring i folkehelse og livsmeistring for barn og unge, samt foreldrekurskveldar og personalkurs på alle barnehagar og skular i kommunen. Tiltaka vert samkjørt med andre universalførebyggande tiltak for barn og unge si psykiske helse, og vert framstilt i ein plan. 

Livet&Sånn er organisatorisk plassert i pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i Ålesund kommune, og samarbeider også tett med helsestasjonstenesta, barn og familie, folkehelsekoordinator og andre i kommunen. 

Aktivitetar 

Aktivitetar i tiltaket: 

  • Utvikle og implementere Livet&Sånn for grunnskulen, inkludert foreldrekurskveldar og personalkurs 

  • Utvikle og implementere Livet&Sånn for barnehage med stort fokus på foreldre og tilsette 

  • Eigne kurs for besteforeldre 

 

 

Les meir om programmet og finne andre tiltak i folkehelseprogrammet på Forebygging.no.

Styringsgruppe

Livet&Sånn si styringsgruppe er: 

  • Prosjektleiar Anne-Hilde Lystad
  • Solfrid M. Stavdal, einingsleiar i PPT
  • Ingvill Holmen, folkehelsekoordinator
  • Hilde Sørdal, assisterande kommunalsjef for opplæring
  • Line Volstad Melbye, avdelingsleiar i helsestasjonstenesta

Kven lagar undervisningsmaterialet? 

Livet&Sånn har ein prosjektleiar i 100 % og har i tillegg ressursar til frikjøp av ulike fagpersonar i mindre brøkar og bolkar som skal bidra i utviklinga av dei ulike deltiltaka.  

Anne-Hilde Lystad er prosjektleiar. Ho lagar filmane og opplæringsmaterialet i samarbeid med ulike fagpersonar i kommunen, har ansvaret for framdrift av prosjektet og held kurs for foreldre, besteforeldre og tilsette. Anne-Hilde er utdanna barnevernspedagog med master i helse- og sosialfag

 

Forskning på Livet&Sånn

 

Brukar du Livet&Sånn på jobb?

Vårt ønske er at dette materialet kan kome til nytte for så mange som mogleg, og vi veit at mange brukar nettsida i ulike delar av landet. Vi har laga dette fritt tilgjengeleg og utan krav om registrering fordi vi ønsker at det skal vere så enkelt å bruke det. Samstundes får vi nokre gongar spørsmål om vi har oversikt over skular eller kommunar som nyttar materialet. Send gjerne ein e-post og gi oss ei tilbakemelding -  så kan vi både få laga ei oversikt, og kanskje har du også idear og innspel som kan styrke Livet&Sånn!

 

Kontakt

Anne-Hilde Lystad
Telefon: 41 42 64 10
E-post: anne-hilde.lystad@alesund.kommune.no
 

Livet&Sånn på Facebook
Livet&Sånn på YouTube

 

Ålesund kommune
Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
Telefon: 70 16 20 00 

 

Til toppen