Hjelpe elevar som mobbar andre

Mange vil tenke at ein skal hjelpe elevar som blir mobba og grensesette/konfrontere elevar som mobbar. Det er logisk, men om ein ønskjer at elevar som mobbar eller krenker andre skal klare å slutte med det, bør vi også fokusere på kva desse elevane treng for å klare å endre veremåte. Det er alltid grunnar til at elevar gjer det dei gjer, også mobbe. Kva behov dekker denne veremåten for eleven? Og korleis kan desse behova dekkast på måtar som ikkje går ut over andre?

Viktige vurderingar vi må gjere før vi snakkar med dei elevane vi trur plager andre:

Det er sjeldan vi vaksne har all den informasjonen vi gjerne skulle hatt når vi startar arbeidet med å hjelpe elevar i desse situasjonane. Dette er kompliserte på så mange nivå. Sjølv om vi alltid skal tru på opplevinga til dei som opplever mobbing og krenkingar, betyr det ikkje at vi alltid ser det heile bildet. Sjølv om opplevinga av å bli utsett for dette vonde er heilt reell, og noko vi alltid skal handle på, veit vi sjeldan nok om konteksten det skjer i, og rollene dei ulike elevane i dette samspelet har. Elevar kan både mobbe og bli mobba i same miljø. Og elevar kan seie og gjere ting som andre opplever vondt, utan at det er gjort med intensjon om å krenke eller skade. I skolen sin aktivitetsplikt kjem det tydeleg fram at skolen har plikt til å undersøke. Å snakke med elevane som vert nemnt som dei som gjer, eller er med på å gjere, andre vondt, kan vere ein del av denne undersøkinga, og det kan vere ein del av tiltaka.

Samtalar med eleven om mobbinga

I «Hjelpe den som blir mobba» viser vi at ein klok måte å snakke med den som mobbar på, også er til hjelp for den som blir mobba. Eleven må oppleve at vi ønsker å forstå og hjelpe, slik at det blir mogleg for alle elevane å få det bra saman. Ver roleg og venleg i kroppsspråket og bruk gjerne setningar og fokus som dette i slike samtalar:

 

Skolen og heimen er saman om å hjelpe

Det er svært viktig at barn og unge ikkje venner seg til ein veremåte der ein er stygg med andre for å dekke eigne behov. Dei aller fleste elevar veit godt at det dei gjer er moralsk feil. Når dei likevel gjer slike handlingar gjentatte gongar medfører det risiko for negative etterverknadar også for dei sjølve. Når elevar blir kalde og kyniske overfor andre kan dei streve med relasjonar både heime og i arbeidslivet seinare. Også difor er elevar tent med at vi hjelper dei til å vere mot andre på sosialt aksepterte måtar.

I tillegg veit vi at dei som mobbar andre kan ha heilt legitime behov bak mobbinga som ikkje har blitt dekt på gode måtar. Når skole og heim samarbeider kan vi betre oppdage desse behova, og forsøke å få til at eleven får dekt dei på måtar som ikkje går ut over andre.

Så for å få til den endringa som skal til, treng eleven eit samla støttelag. Som eit minimum er dette dei vaksne heime og dei næraste vaksne på skolen. Og for at støttelaget skal samarbeide godt om oppdraget må det kome tydeleg fram at alle vil eleven vel. Uansett kva eleven har gjort eller vore med på. Eleven må vite at både skole og heim ikkje vil tillate at eleven gjer slike ting vidare, også fordi det ikkje er bra for eleven sjølv å gjere slike ting. Å gjere andre vondt skader andre og det skader den som gjer det. Så det støttelaget skal oppnå saman er å hjelpe eleven til å greie å ikkje gjere ting som vert vondt for andre, og dermed også vondt for seg sjølv.

 

Hjelpsame tiltak for endring av åtferd

Tiltak etter aktivitetsplikten Tiltak i skolemiljøsaker (udir.no) skal rettast mot den som vert krenka/mobba, og kan rettast mot den eller dei som krenker/mobbar. Tiltaka som blir foreslått retta mot den som krenker andre handlar i stor grad om konfronterande samtalar, følgje opp/passe på, gripe inn, og eventuelt bytte av skole. Ein nemner også arbeid for utvikling av sosial kompetanse, digital dømmekraft og mobilisering av ansvar og empati overfor medelevar. Samtidig har forsking vist oss at elevar som mobbar oftast veit at det dei gjer er feil, men gjer det likevel for å dekke eigne behov. Vi meiner difor at det er lurt å vere meir opptatt av behova som har ført til mobbing og krenkingar, og jobbe med å dekke desse på måtar som ikkje går ut over andre. Tiltak som først og fremst opplevast som kontroll og konsekvensar vil fort aktivere motaggresjon og avmakt hos eleven. Dette svekker sjølvbilete og sjølvfølelse og kan føre til behov for å kompensere innanfor det ein har kontroll på. Mobbinga kan ta nye former som blir vanskelegare å oppdage. Skal eleven derimot ha sjanse til å endre veremåte, bør vi forsøke å møte eleven sine behov og bli ein samarbeidspart for positiv endring. Det vil hjelpe den som har opplevd mobbinga også.

 

Når vi skal finne eigna tiltak for elevar som mobbar/krenker andre, er det ein del faktorar som vil vere avgjerande for kva vi bør velje. Det er ikkje slik at eitt tiltak passar alle. Vi bør nytte denne type informasjon for å velje tiltak som kan hjelpe eleven å endre veremåte:

 • Kva behov ligg bak når eleven mobbar andre?
 • Er dette ein elev som har høg, middels eller låg status i gruppa?
 • Får eleven dekt sine behov for meining og meistring på skolen og på fritida?
 • Har eleven sjølv det trygt og godt heime og på skolen?  
 • Har eleven tidlegare opplevd mobbing sjølv?

Ved hjelp av denne informasjonen vil vi kunne vurdere om tiltaka våre kan handle om å hjelpe eleven å:

 • bruke leiarkreftene sine på betre måtar
 • meistre sosial samhandling med jamaldringar
 • bearbeide og regulere vonde følelsar og opplevingar
 • meistre skoledagen betre
 • få meir støtte og omsorg av sine nære vaksne
 • få ein betre sjølvfølelse
 • etablere nokre trygge relasjonar som eleven kan trivast i

 

Livet&Sånn kjem snart med forslag til Sjekkliste før val av tiltak for å vurdere korleis de best kan hjelpe eleven å greie å ta gode val. De kan også bruke Skjema for fire typar tryggheit (PDF, 109 kB) for å sjekke om eleven sjølv kjenner seg trygg på skolen. Rettleiing finn du her (PDF, 113 kB).

 

Kva er riktig tiltak for kven?