Godt samarbeid med heimane

Eit av måla med Livet&Sånn er at vaksne rundt barn og unge skal få auka kompetanse til å styrke og fremme psykisk helse. Det å bruke temamøta for foreldra og personalkursa for dei tilsette er minst like viktig som å bruke timane med elevane, om målet er at barn og unge skal få styrka og fremma helsa si.

I denne filmen snakkar prosjektleiar Anne-Hilde Lystad om noko av det som kan vere utfordrande i samarbeid mellom skole og heim, forklarer kvifor Livet&Sånn har laga årlege temamøter for foreldre, og korleis desse er tenkt brukt i skolane. 

 

 

I denne filmen presenterast ein samtalemodell som kan vere nyttig i samtalar med foreldre når noko er vanskeleg.

 

Sjå også Samarbeid mellom hjem og skole (udir.no) for meir kunnskap og idear til temaet.