Trygg - for vaksne

Det er oppstart av nytt skuleår og vi brukar dei første vekene til å fokusere på tryggheit. Det å kjenne seg trygg på skulen er avgjerande for å kunne utvikle seg og lære. Opplæringsloven § 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø seier at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»